085 130 58 15 Contact

Algemene voorwaarden

1 Algemeen

1.1 Toepasselijkheid

1.1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten en/of overige rechtsbetrekkingen tussen Smartner en Opdrachtgever.

1.1.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel van derden ten behoeve van Opdrachtgever wordt dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen door Smartner, tenzij deze door Smartner uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

1.1.3 De Algemene Voorwaarden Smartner zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73398497.

1.1.4 Smartner kan de Algemene Voorwaarden Smartner wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden Smartner zullen verder van toepassing zijn, tenzij tegen eventuele wijzigingen, binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de wijziging, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt.

1.1.5 Wijzigingen in, evenals aanvullingen op de Algemene Voorwaarden Smartner en/of de tussen Smartner en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Smartner zijn vastgelegd.

1.1.6 Indien met de handelsnaam die Opdrachtgever hanteert meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Smartner gesloten overeenkomst.

1.1.7 De aanduidingen boven de artikelen van deze voorwaarden hebben uitsluitend tot doel de leesbaarheid te vergroten. De inhoud en strekking van het onder een bepaalde aanduiding opgenomen artikel beperkt zich niet tot die aanduiding.

1.2 Definities

1.2.1 In de Algemene Voorwaarden Smartner worden onder meer de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Alle van de navolgende woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa.

1.2.2 Abonnement:

De contractvorm waarbij de op basis van de overeenkomst verschuldigde bedragen voor het gebruik van een Product of Dienst, periodiek aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

1.2.3 Algemene Voorwaarden Derden: Onder Algemene Voorwaarden Derden wordt begrepen de algemene voorwaarden die op Derden Producten en Diensten van toepassing zijn.

1.2.4 Applicatie Software: De applicatie die functionaliteit biedt aan gebruikers. Dit kan een (software) Smartner Product zijn, een (software) Derden Product of software van Opdrachtgever dan wel een derde gelicentieerd aan Opdrachtgever.

1.2.5 Smartner: Smartner B.V. en diens rechtsopvolgers dan wel een aan Smartner B.V. verbonden onderneming of partner die de rechtsbetrekking met Opdrachtgever aangaat en de Algemene Voorwaarden Smartner van toepassing heeft verklaard.

1.2.6 Smartner Producten en Diensten: Alle door Smartner verstrekte producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die niet afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten bij Smartner berusten.

1.2.7 Back-up:

Reserve kopieën van digitale data en/of bestanden.

1.2.8 Cursussen:

Alle cursussen, opleidingen, trainingen en daaraan gerelateerde activiteiten.

1.2.9 Datacenter:

Een datacenter is een faciliteit waar servers op netwerken kunnen worden aangesloten en dan voornamelijk het Internet. Een deel van de Infrastructuur ligt in één of meer Datacenters.

1.2.10 Derden Infrastructuur: Dat deel van de Infrastructuur dat door derden wordt beheerd en/of geleverd via Smartner aan Opdrachtgever en waar Smartner in beginsel geen controle op kan uitvoeren. Dit is een Derden Product en Dienst.

1.2.11 Derden Producten en Diensten: Alle door Smartner verstrekte producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten in beginsel niet bij Smartner berusten.

1.2.12 Documentatie: De nadere (functionele) beschrijving van Producten en Diensten die aan Opdrachtgever wordt geleverd dan wel verstrekt.

1.2.13 Fixed Price:  Zoals nader omschreven in artikel 7.3.

1.2.14 Fouten: Het reproduceerbaar niet (volledig) voldoen van Producten aan de Documentatie.

1.2.15 Garantie: Zoals nader omschreven in artikel 6.9.

1.2.16 Haalbaarheidsonderzoek: Zoals nader omschreven in artikel 6.1.1.

1.2.17 Hosting: Het aanbieden, Onderhouden van en toegang verschaffen tot webruimte voor het opslaan van informatie, afbeeldingen, of Applicatiesoftware, op de Smartner Infrastructuur dan wel Derden Infrastructuur welke zijn geplaatst in Datacenters.

1.2.18 Identificatiegegevens: Log-in-naam, passwords, adressering gegevens en/of andere codes.

1.2.19 Infrastructuur: De verzameling informatie- en communicatie technologische voorzieningen zoals software en hardware inclusief bekabeling die gebruikt worden voor dataverwerking en/of telefonie. Dit kan zijn Smartner Infrastructuur, Derden Infrastructuur, Opdrachtgever Infrastructuur, en Publieke Infrastructuur.

1.2.20 Nacalculatie: Zoals nader omschreven in artikel 7.4.

1.2.21 Objectcode: De computerprogrammeercode hoofdzakelijk in binair formaat. De Objectcode is na verwerking direct uitvoerbaar door een computer, echter zonder reverse engineering, compilatie of assemblage.

1.2.22 Onderhoud: Zoals nader omschreven in artikel 2.2.

1.2.23 Opdrachtgever: Een ieder die verzoekt en opdracht geeft tot (op)levering van Producten en Diensten.

1.2.24 Procesdata: De binnen de SaaS door Opdrachtgever ingevoerde gegevens en/of de door derden ingevoerde gegevens.

1.2.25 Producten en Diensten: Alle door Smartner verstrekte Smartner Producten en Diensten en/of Derden Producten en Diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden.

1.2.26 Publieke Infrastructuur: Dat deel van de Infrastructuur dat door derden wordt beheerd en/of geleverd en waar Smartner geen enkele controle op kan uitvoeren. Het internet valt hieronder.

1.2.27 SaaS: (Software as a Service) omvat het door Smartner direct en/of indirect (middels derden) via Hosting beschikbaar stellen van Applicatie Software.

1.2.28 Sourcecode: De computer programmeercode die kan worden weergegeven in een formaat, leesbaar en begrijpelijk voor een programmeur van gemiddeld niveau. Deze omvat gerelateerde Sourcecode-systeemdocumentatie, opmerkingen en procedurele codes. De Sourcecode omvat niet de Objectcode.

1.2.29 Voorschot: Zoals nader omschreven in artikel 7.5.

1.2.30 Smartner Infrastructuur: Dat deel van de Infrastructuur dat door Smartner wordt beheerd in zijn Datacenter(s) en waar Smartner controle op kan uitvoeren.

1.2.31 Werkdagen: Normale Nederlandse werktijden (8.00-17.00 CET) en dagen (maandag t/m vrijdag) uitgezonderd nationale feestdagen.

1.3 Bevestiging

1.3.1 Mondelinge toezeggingen, opdrachten dan wel andere uitlatingen van welke aard dan ook van werknemers van Smartner zijn uitsluitend rechtsgeldig en bindend indien schriftelijk bevestigd door bevoegde vertegenwoordigers van Smartner.

1.4 Aanbiedingen

1.4.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven.

1.4.2 Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, inlichtingen en/of wensen overeenkomstig artikel 1.6.

1.5 Overeenkomsten

1.5.1 Indien een offerte, contract dan wel een ander gelijksoortig juridisch bindend document door Smartner wordt opgestuurd aan Opdrachtgever en Opdrachtgever laat na dit document ondertekend te retourneren aan Smartner, aanvaardt

Opdrachtgever door betaling van de vergoedingen aan Smartner de inhoud van dit document en de Algemene Voorwaarden Smartner.

1.5.2 Een overeenkomst tussen Smartner en Opdrachtgever waarvoor geen nader contract en/of nadere duur is overeengekomen heeft een duur van 1 (één) jaar indien oplevering betrekking heeft op een Dienst, waarvoor periodiek een bedrag in rekening wordt gebracht. Indien deze overeenkomst niet dan wel niet-tijdig wordt opgezegd, vindt voortzetting van deze overeenkomst plaats telkenmale voor de duur van 1 (één) jaar.

1.5.3 Opzegging van de overeenkomst, vindt plaats door middel van een aangetekende brief die uiterlijk 30 (dertig) dagen voordat de verlenging van de overeenkomst in werking treedt door de wederpartij is ontvangen, tenzij uitdrukkelijk anders tussen partijen is overeengekomen.

1.5.4 Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien de in gebreke zijnde partij ook na schriftelijke sommatie stellende een redelijke termijn, in gebreke blijft haar verplichtingen na te komen.

1.5.5 Smartner heeft overigens het recht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een buitengerechtelijke verklaring de overeenkomst en/of de aanbiedingen geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel te annuleren, indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon is bij overlijden van Opdrachtgever, indien Opdrachtgever een verzoek indient tot wettelijke schuldsanering, indien voor Opdrachtgever faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd dan wel Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend of indien Opdrachtgeverʼs onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoegen van ondernemingen. In deze gevallen is elke vordering van Smartner op Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.

1.5.6 Na het einde van de overeenkomst, om welke reden dan ook, kan Opdrachtgever geen rechten meer aan de overeenkomst ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van partijen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na het einde van de overeenkomst, zoals doch niet beperkt tot de verplichtingen omtrent eigendomsrechten, geheimhouding en concurrentiebeding.

1.6 Medewerking/Informatieplicht Opdrachtgever

1.6.1 Alle opdrachten worden door Smartner uitgevoerd op basis van de door Opdrachtgever aan Smartner kenbaar gemaakte gegevens, informatie, wensen en/of eisen.

1.6.2 Opdrachtgever zal Smartner alle medewerking verlenen en steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens en/of overige informatie verschaffen. Opdrachtgever zal instaan voor de juistheid van deze gegevens en/of overige informatie.

1.6.3 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, informatie, wensen en/of eisen niet, niet tijdig en/of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Smartner staan, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Smartner in ieder geval het recht op beëindiging of ontbinding van de overeenkomst of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft Smartner het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

1.6.4 Indien zich tussentijds wijzigingen dan wel nieuwe feiten mochten voordoen in eerder ter beschikking gestelde gegevens, informatie, wensen en/of eisen, zal Smartner te allen tijde gerechtigd zijn, in overleg met Opdrachtgever, de overeenkomst aan deze nieuwe omstandigheden aan te passen dan wel te ontbinden of te beëindigen.

1.6.5 Ingeval Smartner activiteiten verricht op locatie anders dan zijn eigen, zal Opdrachtgever kosteloos voor de door Smartner in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte en telecommunicatie faciliteiten zorg dragen.

1.7 Geheimhouding/Concurrentiebeding

1.7.1 Smartner en Opdrachtgever verbinden zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaars organisatie, cliënten, bestanden en Producten en Diensten, waarvan partijen kennis nemen bij werkzaamheden ten behoeve van elkaar of ten behoeve van cliënten van Opdrachtgever. Gegevens en informatie mogen slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.

1.7.2 Smartner is gerechtigd de naam en het logo van Opdrachtgever of diens cliënten waaraan rechten op de Producten en Diensten zijn verleend op de Smartner website, in de Producten en Diensten en/of een referentielijst te plaatsen en deze aan derden ter informatie beschikbaar te stellen.

1.7.3 Smartner is gerechtigd naam en/of logo van Smartner te plaatsen in haar Producten en Diensten.

1.7.4 Opdrachtgever en zijn cliënten zullen gedurende en tot 12 (twaalf) maanden na het beëindigen of ontbinden van de overeenkomst geen directe dan wel indirecte zakelijke, arbeids- of andere gelijksoortige relaties aangaan met enig medewerker van Smartner, behoudens schriftelijke toestemming van Smartner. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat zijn cliënten aan voornoemde verplichting zullen voldoen.

1.7.5 Bij overtreding van het bepaalde in artikel 1.7.4, is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling een direct opeisbare boete van € 50.000,- (vijftigduizend euro) per overtreding verschuldigd, onverminderd het recht van Smartner om vergoeding van de volledig geleden schade te eisen.

1.8 Aansprakelijkheid

1.8.1 De totale aansprakelijkheid van Smartner zal, met inachtneming van artikel 1.8.2 en 1.8.3, beperkt blijven tot vergoeding van directe schade en dan tot maximaal de vergoedingen (ex. BTW) die Smartner heeft ontvangen van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW) met een maximum van € 50.000,- (vijftigduizend euro), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

1.8.2 Indien de overeenkomst tevens uit een duurovereenkomst bestaat, met een looptijd van meer dan 1 (één) jaar en de aansprakelijkheid van Smartner vloeit voort uit deze duurovereenkomst, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) daadwerkelijk betaald door Opdrachtgever aan Smartner op basis van de duurovereenkomst voor 1 (één) jaar (zijnde het jaar waarin de schade zich heeft voorgedaan) met een maximum van € 50.000,- (vijftigduizend euro).

1.8.3 De totale aansprakelijkheid van beide partijen wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een garantieverplichting en/of een aangeboden vrijwaring is een uitzondering op hetgeen gesteld in artikelen 1.8.1 en

1.8.2 deze is beperkt tot twee keer het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) dat Smartner heeft ontvangen van Opdrachtgever voor 2 (twee) jaar, met een maximum van € 350.000,-, (driehonderdvijftigduizend euro), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

1.8.4 Smartner heeft zich ter zake van schade verzekerd. Smartner is in ieder geval niet aansprakelijk voor verdere schade en zal deze verdere schade ook niet vergoeden, die Opdrachtgever uit hoofde van de met Smartner gesloten overeenkomst, hoe en uit welke hoofde dan ook ontstaan, zulks met inbegrip van mogelijke aanspraken op Opdrachtgever van derden, mocht lijden, dan door deze verzekering gedekt wordt en daadwerkelijk vergoed vermeerderd met Smartners eigen risico, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

1.8.5 De totale aansprakelijkheid van Smartner voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan € 1.000.000,- (één miljoen euro), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

1.8.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a) De redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade; b) De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade.

1.8.7 Aansprakelijkheid van Smartner voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vernietiging of zoekraken van bestanden en/of gegevens, vertragingsschade, geleden verlies, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie en/of verlening van medewerking door Opdrachtgever, schade door bedrijfsstagnatie of vorderingen van derden op Opdrachtgever, is nadrukkelijk uitgesloten.

1.8.8 Buiten het in artikel 1.8 genoemde geval rust op Smartner geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.

1.8.9 De aansprakelijkheid van Smartner ontstaat slechts indien Opdrachtgever Smartner, onverwijld en deugdelijk, schriftelijk in gebreke stelt, daarbij stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Smartner ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Smartner in staat is adequaat te reageren.

1.8.10 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever binnen 60 (zestig) dagen na het ontstaan van de schade Smartner daarvan schriftelijk per aangetekend schrijven op de hoogte stelt en daarbij die maatregelen treft waardoor de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.

1.8.11 Opdrachtgever vrijwaart Smartner van alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product, systeem dan wel dienst door Opdrachtgever aan een derde (op)geleverd en welk product, systeem dan wel dienst mede bestond uit hetgeen door Smartner is opgeleverd.

1.8.12 Smartner aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door Derden Producten en Diensten, die Smartner aan Opdrachtgever heeft opgeleverd. Indien mogelijk zal Smartner zijn rechten tot het vorderen van schadevergoeding bij de leverancier van het Derden Product in kwestie overdragen aan Opdrachtgever.

1.8.13 Tenzij er een service level is overeengekomen die anders bepaalt, is Smartner niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het niet-tijdig verstrekken van Support, Onderhoud en/of Garantie.

1.9 Overdracht

1.9.1 De tussen Smartner en Opdrachtgever gesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Smartner.

1.9.2 Opdrachtgever geeft Smartner bij voorbaat het recht, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever nodig te hebben, om de gehele overeenkomst, dan wel onderdelen daarvan, over te dragen aan: a) moeder-, zuster- en/of dochtermaatschappijen; b) een derde partij in het geval van fusie of overname van Smartner. Indien dit geschiedt, zal Smartner Opdrachtgever hieromtrent informeren.

1.10 Niet-toerekenbare Tekortkoming

1.10.1 Geen der partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder voornoemde omstandigheden vallen eveneens omstandigheden die buiten de macht van Smartner liggen en bedrijfsrisicoʼs van Smartner, zoals doch echter niet beperkt tot tekortkomingen van toeleveranciers van Smartner, het niet-tijdig beschikbaar zijn van noodzakelijke gegevens, informatie en/of specificaties, wijzigingen in dergelijke verstrekte gegevens, niet geheel kloppende specificaties en/of functionele omschrijvingen van Derden Producten en Diensten en/of door derden geleverde producten, slechte weersomstandigheden, brand, explosie, uitvallen van elektriciteit, (D)Dos-aanvallen, hacking, cracking of enige downtime of onbeschikbaarheid door onrechtmatig handelen van derden, het door wie dan ook vernielen, beschadigen of onbruikbaar maken van enig geautomatiseerd werk of enig werk voor telecommunicatie, stoornis in de gang of in de werking van zodanig werk veroorzaken, of door wie dan ook verijdelen van een ten opzichte van zodanig werk genomen veiligheidsmaatregel storingen in netwerken, overstroming, ziekte, gebrek aan personeel, stakingen, prikacties, langzaam-aan-acties of andere arbeidsconflicten, ongelukken, daden van overheidswege, de onmogelijkheid om een vereiste vergunning of toestemming te verkrijgen, materiaalschaarste, diefstal, verkeershinder en/of transport belemmeringen.

1.10.2 Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard is, kan Smartner de overeenkomst opschorten totdat de desbetreffende situatie zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

1.10.3 Smartner behoudt het recht, indien zich een niet toerekenbare tekortkoming voordoet, om betaling te vorderen voor reeds verrichte prestaties die Smartner voor het bekend worden van de niet-toerekenbare tekortkoming reeds had verricht.

1.10.4 Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van één der partijen gedurende meer dan drie maanden voortduurt, hebben beide partijen afzonderlijk het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn betreffende de ontbinding.

1.11 Nietigheid

1.11.1 Indien één of meer bepalingen (of een deel van een bepaling) van de overeenkomst nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel, hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, zullen de overige bepalingen (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) van de overeenkomst onverkort van kracht blijven.

1.11.2 Partijen zullen ten aanzien van bepalingen (of het deel van een bepaling) die nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn, dan wel hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, in overleg met elkaar treden teneinde een vervangende regeling te treffen, in dier voege dat partijen ernaar zullen streven dat de strekking van de overeenkomst (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) in haar geheel in stand blijft.

1.12 Toepasselijk Recht en Geschillenregeling

1.12.1 Op alle door Smartner met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn. Partijen verklaren nadrukkelijk dat het Weens Koopverdrag niet van toepassing is.

1.12.2 Geschillen tussen partijen, die niet in overleg kunnen worden opgelost, zullen worden opgelost middels arbitrage van de Stichting Geschillenoplossing Organisatie en Automatisering (SGOA), volgens het arbitragereglement van de SGOA door één arbiter. Met wederzijdse goedkeuring van partijen kan eventueel voorafgaand aan de arbitrage getracht worden het geschil op te lossen middels andere door de SGOA aangeboden voorzieningen voor het oplossen van geschillen.

1.12.3 Indien de SGOA zich onbevoegd verklaart of indien partijen zulks gezamenlijk overeenkomen zullen geschillen worden voorgelegd aan de rechtbank Rotterdam, zittingsplaats Rotterdam.

1.12.4 Het voorgaande zal, zonder afstand te doen van enig recht, geen belemmering vormen voor partijen voor het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen, een procedure in kort geding aanhangig te maken en/of een incassoprocedure te starten bij de rechtbank Rotterdam, zittingsplaats Rotterdam.

2 Smartner PRODUCTEN

2.1 Gebruiksrecht Programmatuur

2.1.1 Smartner verleent Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de Producten en Diensten, met daarbij behorende Documentatie.

2.1.2 Het gebruiksrecht voor software Producten en Diensten is beperkt tot de Objectcode. Rechten op en de Sourcecodes zelf worden niet verstrekt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

2.1.3 Het is Opdrachtgever verboden de Producten en Diensten op welke wijze dan ook zelf en/of middels derden te kopiëren, dupliceren of te wijzigen, zonder daaraan voorafgaand de schriftelijke toestemming van Smartner te hebben ontvangen.

2.1.4 Het gebruiksrecht gaat in nadat betaling door Opdrachtgever heeft plaatsgevonden en aan de overige op Opdrachtgever rustende verplichtingen zijn voldaan.

2.1.5 De omvang van het gebruiksrecht op Derden Producten en Diensten wordt bepaald door de Algemene Voorwaarden Derden zoals uiteengezet in artikel 5. Voor zover in het voorgaande niet wordt afgeweken van de Algemene Voorwaarden Derden is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

2.2 Onderhoud

2.2.1 Smartner biedt Opdrachtgever, afhankelijk van het Smartner Product, de mogelijkheid om Onderhoud af te nemen.

2.2.2 Onderhoud op de Smartner Producten en Diensten geschiedt op basis van Nacalculatie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen en tegen nader overeen te komen voorwaarden. Voor zover in de nader overeen te komen voorwaarden niet wordt afgeweken, geldt hetgeen artikel 2.2 bepaalt.

2.2.3 Indien Onderhoud een functionele verbetering inhoudt, is Smartner gerechtigd om extra kosten in rekening te brengen ter compensatie van deze functionele verbetering.

2.2.4 Smartner is gerechtigd de verstrekking van Onderhoud te weigeren indien de Smartner Producten en Diensten, dan wel de omgeving waarin voornoemde Smartner Producten en Diensten opereren, door Opdrachtgever in welke vorm of op welke wijze dan ook zijn gewijzigd.

2.3 Adviezen

2.3.1 Alle Producten en Diensten die als adviezen kunnen worden aangemerkt dan wel een adviserend karakter hebben, zoals doch niet beperkt tot Support (artikel 2.4), zullen uitsluitend naar beste weten en kunnen worden verstrekt.

2.3.2 Smartner is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk indien de werkzaamheden die voortvloeien uit het advies tot gevolg hebben dat een project van Opdrachtgever niet binnen het vastgestelde budget, de vastgestelde tijd en eventuele andere vooraf vastgestelde voorwaarden kan worden volbracht.

2.3.3 Smartner zal adviezen geven op basis van door Smartner aangegeven randvoorwaarden en informatie verkregen van Opdrachtgever zoals vermeld in artikel 1.6. Indien blijkt dat niet alle relevante informatie reeds verkregen was en/of indien zich andersoortige problemen en/of inzichten mochten voordoen, zoals doch niet beperkt tot incompatibiliteitsproblemen (producten die onverenigbaar zijn met elkaar), kan het gegeven advies aan deze nieuwe situatie worden aangepast.

2.4 Support

2.4.1 Support omvat het geven van mondelinge (telefonische) en schriftelijke (e-mail) adviezen met betrekking tot het gebruik en de werking van de Smartner Producten en Diensten. Support geschiedt in beginsel op basis van Nacalculatie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Smartner zal uitsluitend Support verstrekken op de meest recente updates van de Smartner Producten en Diensten. Smartner is naar eigen inzicht gerechtigd Support te verstrekken op oudere versies, releases, etc. van de Smartner Producten en Diensten.

2.5 Maatwerk

2.5.1 Alle opdrachten die deels dan wel geheel uit maatwerk bestaan, worden op basis van Fixed Price of Nacalculatie afgerekend.

2.5.2 Partijen zullen schriftelijk specificeren welk Smartner Product ontwikkeld zal worden en op welke wijze dit zal geschieden. Smartner zal de Smartner Productontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, met de juistheid, volledigheid en consistentie waarvoor Opdrachtgever instaat.

2.5.3 Smartner is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid en/of consistentie van de aan Smartner ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onjuistheden, onvolledigheden of inconsistentie de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.

2.5.4 De ontwikkeling van maatwerk geschiedt volgens de volgende primaire fases: a) Ontwerpfase. b) Ontwikkelingsfase. c) Testen en Release fase. Indien Opdrachtgever de voorgaande fases niet wenst te volgen geschiedt dit geheel voor risico (en rekening) van Opdrachtgever.

2.5.5 Na contact tussen Smartner en Opdrachtgever kan een rapport aan Opdrachtgever worden verstrekt. Indien Opdrachtgever niet binnen 4 (vier) Werkdagen, nadat het rapport aan Opdrachtgever is verzonden, schriftelijk uitdrukkelijk van het tegendeel blijk geeft, wordt Opdrachtgever geacht het rapport te hebben goedgekeurd en met de inhoud daarvan akkoord te zijn gegaan. Indien haast is geboden kan Smartner van Opdrachtgever verlangen dat deze terstond mededeelt het rapport wel of niet goed te keuren.

2.5.6 Overschrijdingen van de aan de prijs ten grondslag liggende tarieven tot 10% worden geacht stilzwijgend te zijn geaccepteerd en behoeven niet als zodanig te worden vermeld aan en/of goedgekeurd door Opdrachtgever.

2.5.7 Intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten dan wel overige rechten van maatwerk blijven te allen tijde bij Smartner berusten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zoals omschreven in artikel 8.1.

2.6 Meerwerk

2.6.1 Indien Smartner van mening is, dat een door Opdrachtgever aangegeven projectwijziging een meerwerkopdracht is, zal Smartner daarvan melding doen aan Opdrachtgever alvorens tot uitvoering over te gaan. De melding zal op verzoek van Opdrachtgever worden gevolgd door een opgave van de prijs en overige condities. Opdrachtgever zal telkenmale zo spoedig mogelijk beslissen over het voorgestelde meerwerk.

2.6.2 Opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd wanneer Opdrachtgever de uitvoering van het meerwerk heeft laten plaatsvinden zonder eerst schriftelijk aan te geven meerwerk niet te wensen.

2.7 Installatie en Implementatie

2.7.1 Uitsluitend indien dat schriftelijk is overeengekomen, zal Smartner de Producten en Diensten installeren en/of implementeren, dan wel doen installeren en/of implementeren.

2.7.2 Alvorens tot installatie en/of implementatie kan worden overgegaan, zal Opdrachtgever er op zijn kosten voor zorg dragen dat aan alle door of middels Smartner opgegeven condities is voldaan, teneinde een succesvolle installatie en/of implementatie te bewerkstelligen.

2.7.3 Opdrachtgever zal ervoor zorg dragen en is er volledig verantwoordelijk voor dat aan de vereiste Algemene Voorwaarden Derden voldaan is om de installatie rechtmatig te laten plaatsvinden.

2.7.4 Indien door toedoen van Opdrachtgever de installatie en/of implementatie niet binnen de overeengekomen tijd heeft kunnen plaatsvinden, zal Opdrachtgever betalingen verrichten alsof de installatie en/of implementatie heeft plaatsgevonden, onverminderd de verplichtingen van Smartner om op een opnieuw vast te stellen tijdstip te installeren en/of te implementeren.

2.8 Back-ups

2.8.1 Voor zover als mogelijk is Opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor het tijdig maken van Back-ups. Smartner zal op verzoek van Opdrachtgever de procedures die eventueel nodig zijn voor de beveiliging van data en voor het maken van Back-ups op verzoek aan Opdrachtgever kenbaar maken.

2.8.2 Indien het niet mogelijk is voor Opdrachtgever om Backups te maken (en het voor Smartner wel mogelijk is om Back-ups te maken) of indien is overeengekomen dat Smartner geheel dan wel deels zal voorzien in het maken van Back-ups zal Smartner Back-ups maken. Smartner is in geen enkel geval aansprakelijk voor deze Back-ups voor wat betreft maar niet beperkt tot het geheel dan wel deels verloren gaan van Back-ups en/of fouten in de Back-ups of enig ander verlies of onbruikbaar worden van gegevens.

2.9 Werkzaamheden

2.9.1 Alle werkzaamheden, Onderhoud, Support dan wel andere diensten, zullen in de regel ononderbroken en op Werkdagen en onder normale arbeidsomstandigheden worden uitgevoerd.

2.9.2 Voor elke onafgebroken periode waarin Smartner voor minder dan 3 (drie) uur werkzaamheden op een locatie anders dan bij Smartner verricht, is Smartner gerechtigd minimaal 3 (drie) uur in rekening te brengen. Van een onafgebroken periode is sprake indien de tijd waarin geen werkzaamheden worden verricht, tussen de ene periode en de volgende periode waarin wel werkzaamheden worden verricht, niet meer dan 1 (één) uur bedraagt.

2.9.3 Werkzaamheden verricht buiten Werkdagen worden aangemerkt als overwerk. Bij overwerk voor of na Werkdagen wordt het dan geldende tarief vermeerderd met een toeslag van 50%. Bij overwerk in het weekend- en op feestdagen wordt het dan geldende tarief vermeerderd met een toeslag van 100%.

2.9.4 Indien is overeengekomen dat werkzaamheden in fasen zullen plaatsvinden, is Smartner gerechtigd de aanvang van de werkzaamheden, die tot een volgende fase behoren, uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft geaccepteerd.

2.9.5 Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen, is Smartner gehouden bij de uitvoering van werkzaamheden tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen. Smartner is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed op basis van Nacalculatie.

2.9.6 Smartner is gerechtigd om, zonder uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever, derden in te schakelen bij de uitvoering van werkzaamheden.

3 WEB DEVELOPMENT

3.1 Webdevelopment Algemeen

3.1.1 Internet oplossingen worden ontwikkeld op basis van de tussen partijen schriftelijk vastgestelde specificaties.

3.1.2 De te ontwikkelen Internetoplossingen bestaat uit: a) een door Smartner ontwikkelde homepage met vervolgpaginaʼs, bevattende tekst en/of beeld en/of geluid en/of ander voor world wide web browsers interpreteerbaar materiaal; b) door Smartner ontwikkeld materiaal (tekstbestanden, grafische bestanden, (interpreteerbare scripts, executeerbare codes, etc.) geschikt voor computerverwerking en geschikt voor opname en verwerking in genoemde homepage en vervolgpaginaʼs; c) door Opdrachtgever aangeleverde tekst, beeld, geluid, catalogi en ander materiaal bedoeld om in de Internet oplossing op te nemen, indien schriftelijk vastgelegd.

3.1.3 Voor zover Smartner de Internet oplossing heeft ontwikkeld naar data, ontwerpen, andere aanwijzingen en/of verzoeken/bijdragen door of namens Opdrachtgever verstrekt, is Opdrachtgever volledig verantwoordelijk voor de inhoud en garandeert Opdrachtgever dat daardoor geen intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten dan wel andere rechten van derden worden aangetast.

3.1.4 tenzij anders overeengekomen, geschiedt de ontwikkeling van de Internet oplossing in beginsel op basis van de volgende fasen: a) Specificatie- en Offertefase: Analyseren en beschrijven van de techniek, functionaliteit, inhoud, kwaliteit en communicatieve doeleinden van de website. b) Ontwikkel- en Programmeer Fase: Ontwikkelen en programmeren van de Internet oplossing in digitale vorm. c) Testfase: Testen van de Internet oplossing op functionaliteit, inhoud, kwaliteit en communicatieve doeleinden en waar nodig de site aanpassen. d) Release Fase/Acceptatiefase: Plaatsen van de Internet oplossing bij de host provider, Acceptatie van de Internet oplossing door Opdrachtgever.

3.1.5 Smartner kan de aanvang van werkzaamheden, die tot een volgende fase behoren, uitstellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft geaccepteerd. Deze acceptatie vindt plaats op de onder artikel 6.5 genoemde wijze.

4 HOSTING EN SAAS DIENSTEN

4.1 SaaS Algemeen

4.1.1 De SaaS geschiedt uitsluitend op een door Smartner goedgekeurde locatie en op de door Smartner goedgekeurde apparatuur.

4.1.2 Smartner kan naar eigen inzicht Opdrachtgever de mogelijkheid bieden zelf aanpassingen, uitbreidingen en/of wijzigingen door te voeren in de aangeboden SaaS. Indien deze mogelijkheid aan Opdrachtgever wordt geboden is Opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle aanpassingen, uitbreidingen en/of wijzigingen en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

4.1.3 In het kader van de toegang tot en het gebruik van de SaaS, beschikt Opdrachtgever direct of indirect over apparatuur en programmatuur die voldoet aan de door Smartner vastgestelde en aan Opdrachtgever direct of indirect mede gedeelde normen en/of eisen. Opdrachtgever dient tevens te blijven voldoen aan de in dit lid gestelde voorwaarden. Indien en voor zolang apparatuur en/of programmatuur hieraan niet voldoen, wordt de op Smartner rustende verplichting tot verschaffen van toegang tot de SaaS en het gebruik ervan door Smartner opgeschort.

4.1.4 Opdrachtgever stelt Smartner in de gelegenheid te controleren of de in artike 4.1.3 van dit artikel bedoelde normen en/of eisen in acht worden genomen.

4.1.5 Indien Opdrachtgever na de in artikel 4.1.4 bedoelde controle alsnog de in artikel 4.1.3 bedoelde normen en/of eisen niet in acht neemt, heeft Smartner het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen of te ontbinden zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst.

4.1.6 Opdrachtgever is verplicht aanwijzingen van Smartner omtrent de SaaS op te volgen.

4.1.7 Smartner is gerechtigd om logfiles en dergelijke in te zien met als doel het gebruik van de SaaS te analyseren. De resultaten van een dergelijke analyse zullen niet aan derden (onder derden vallen niet de aan Smartner verbonden moeder- en/of dochtermaatschappijen) ter beschikking worden gesteld. Dit geldt niet voor cijfers en data aangaande het gebruik van de SaaS die niet direct herleidbaar zijn tot het gebruik van Opdrachtgever.

4.1.8 Indien Opdrachtgever een storing constateert, dient dit onmiddellijk te worden gemeld bij Smartner. Na melding van een storing door Opdrachtgever zal Smartner die maatregelen nemen die leiden c.q. mogelijkerwijs kunnen leiden tot herstel.

4.1.9 De kosten voor het opheffen van de storing komen voor rekening van Opdrachtgever indien blijkt dat de oorzaak van de storing het gevolg is van zijn onoordeelkundig gebruik dan wel te wijten is aan zijn handelen of nalaten in strijd met de overeenkomst.

4.1.10 Smartner stelt Opdrachtgever van tevoren op de hoogte van voorgenomen Onderhoud voor wat betreft de SaaS, indien dit Onderhoud leidt tot problemen met betrekking tot het verkrijgen van toegang tot de SaaS dan wel het niet beschikbaar zijn van de SaaS. In dat geval zal Onderhoud plaatsvinden van 00.00 tot 06.00 uur (CET). Overig Onderhoud zal plaatsvinden gedurende Werkdagen.

4.2 Verplichtingen Smartner SaaS

4.2.1 Smartner draagt zorg voor de ter beschikking stelling van de SaaS. Smartner zal, naar beste vermogen en voor zover beïnvloedbaar door Smartner, streven naar een nader aan te geven beschikbaarheidspercentage.

4.2.2 Het in artikel 4.2.1 genoemde percentage wordt gemeten over een kalenderjaar. De tijd voor Onderhoud is hierin niet begrepen.

4.2.3 Smartner garandeert onder andere niet dat de telefoonlijnen, het Internet en/of andere netwerken optimaal gebruik en toegang bieden.

4.2.4 Smartner heeft geen verplichtingen ten aanzien van de beschikbaarheid, betrouwbaarheid dan wel andere performance-eisen ten aanzien van telefoonlijnen, het Internet en/of andere netwerken en de daaruit voortvloeiende voorzieningen.

4.2.5 Smartner zal er naar streven alle nuttige en nodige maatregelen te treffen om de goede werking en de continuïteit van de SaaS te verzekeren. Smartner maakt gebruik van de in de markt meest recente en in de markt meest gangbare virusprotectie-programmaʼs.

4.2.6 Smartner zal streven naar een naar de stand der techniek voldoende fysieke en logische beveiliging tegen onrechtmatige toegang door derden tot de door Smartner gebruikte computerapparatuur en computerprogrammaʼs en/of opgeslagen Procesdata in het kader van de in de overeenkomst overeengekomen voorziening(en).

4.3 Browser

4.3.1 De SaaS zijn toegankelijk voor Opdrachtgever middels een browser dan wel een Remote Desktop Protocol Client. De browsers waarvoor de SaaS bij het tot stand komen van de overeenkomst zijn geoptimaliseerd zullen, door Smartner nader kenbaar worden gemaakt.

4.3.2 Smartner is niet verplicht de toegang tot de SaaS middels de in artikel 4.3.1 bedoelde browsers optimaal te houden. Smartner is gerechtigd, zonder tot enige vorm van (schade)vergoeding gehouden te zijn, wijzigingen aan te brengen in de SaaS die invloed kunnen hebben op de door Opdrachtgever gehanteerde en/of door Smartner geadviseerde browsers dan wel Remote Desktop Protocol Clients.

4.3.3 Indien een geval als beschreven in artikel 4.3.2 zich mocht voordoen dan zal Smartner zich naar redelijkheid inspannen om Opdrachtgever in staat te stellen de overgang te maken naar een andere browser dan wel Remote Desktop Protocol Client. Hierbij opkomende kosten aan de zijde van Opdrachtgever zijn voor zijn eigen rekening.

4.4 Gebruik van Identificatiegegevens

4.4.1 Smartner zal Identificatiegegevens uitsluitend aan Opdrachtgever ter beschikking stellen voor gebruik van Producten en Diensten. Opdrachtgever zal zorgvuldig omgaan met deze Identificatiegegevens. Opdrachtgever zal bij verlies, diefstal en/of andere vormen van onrechtmatig gebruik Smartner hiervan in kennis stellen, zodat partijen passende maatregelen kunnen nemen.

4.4.2 Opdrachtgever draagt alle verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en kosten veroorzaakt door het gebruik van de Identificatiegegevens, gebruikt en/of verspreid door Opdrachtgever. In geen geval is Smartner aansprakelijk voor het misbruik en/of onrechtmatig gebruik van de Identificatiegegevens.

4.4.3 Indien redelijkerwijs kan worden vermoed dat misbruik of onrechtmatig gebruik is gemaakt van de Identificatiegegevens van Opdrachtgever, kan Smartner Opdrachtgever aanwijzingen geven, die uitgevoerd dienen te worden.

4.4.4 Indien is vastgesteld dat misbruik is gemaakt van de Identificatiegegevens dan wel dat Opdrachtgever geen gehoor heeft gegeven aan de aanwijzingen als bedoeld in artikel 4.4.3, is Opdrachtgever direct in verzuim.

4.5 Wijzigingen in de SaaS

4.5.1 Smartner is gerechtigd na schriftelijke aankondiging met inachtneming van een redelijke termijn en zonder enige vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd te zijn, tot het aanbrengen van toevoegingen en/of wijzigingen in de SaaS voor wat betreft doch niet beperkt tot: a) toegangsprocedures, zoals: • procedures betrekking hebbende op operationele regels; • beveiligingseisen. b) het wijzigen van een derde provider/leverancier, locatie, hardware, programmatuur en overige faciliteiten van belang voor het ter beschikking stellen van de SaaS.

4.5.2 Indien de wijzigingen een aantoonbare en dermate grote negatieve verandering tot gevolg hebben op de werkwijze van Opdrachtgeverʼs onderneming en/of de functionaliteit van de SaaS mag Opdrachtgever, na eerst daartoe de achteruitgang op schrift te hebben aangetoond, Smartner schriftelijk verzoeken tot het aanbieden van een alternatief. Indien Smartner dan geen redelijk alternatief biedt, heeft Opdrachtgever het recht het gebruik van de SaaS te beëindigen, zonder dat Smartner tot enige schadevergoeding ter zake dan wel restitutie van reeds betaalde gelden is gehouden.

4.6 Dataverkeer van Opdrachtgever

4.6.1 Smartner heeft geen controle over en/of inzicht in de inhoud van het dataverkeer van en/of naar Opdrachtgever. Smartner treedt slechts op als een doorgeefluik. Smartner geeft geen garanties ten aanzien van de inhoud van data voor wat onder meer betreft betrouwbaarheid en volledigheid.

4.6.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van dataverkeer afkomstig van Opdrachtgever. Voor zover van toepassing geldt de gedragscode, zoals uiteengezet in artikel 4.9, voor Opdrachtgever en zijn gebruikers.

4.6.3 Opdrachtgever vrijwaart en houdt Smartner schadeloos voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding van een derde in verband met (de inhoud van) het dataverkeer of de informatie afkomstig van Opdrachtgever.

4.6.4 In afwijking van hetgeen is bepaald in artikel 8, blijft Procesdata de (intellectuele) eigendom van Opdrachtgever. Opdrachtgever verleent aan Smartner, om niet, het eeuwigdurende gebruiksrecht en bewerkingsrecht van Procesdata. Procesdata kan alleen aan derden ter beschikking worden gesteld wanneer deze niet direct herleidbaar is tot Opdrachtgever.

4.6.5 Smartner zal medewerking verlenen aan het overzetten van Procesdata en/of overige data naar een andere applicatie indien verzocht door Opdrachtgever. Smartner garandeert nimmer dat de aanwezige Procesdata en/of overige data gedurende de overeenkomst en/of na het einde van de overeenkomst kunnen worden overgezet naar een andere applicatie.

4.6.6 Alle kosten verbonden aan het overzetten van Procesdata en/of overige data op verzoek van Opdrachtgever naar een andere applicatie zijn volledig voor rekening van Opdrachtgever.

4.7 Verplichtingen Opdrachtgever SaaS

4.7.1 Indien de SaaS onder meer het hosten van een website van Opdrachtgever en/of ten behoeve van Opdrachtgever betreft, dient Opdrachtgever te beschikken over een domeinnaam, uitgegeven en geregistreerd door een daartoe bevoegde instelling, overeenkomstig de door desbetreffende instelling gehanteerde Algemene Voorwaarden Derden. Opdrachtgever vrijwaart en houdt Smartner schadeloos voor iedere vorm van claim, aanklacht of geding in verband met (het gebruik van) de domeinnaam namens of door Opdrachtgever.

4.7.2 Indien middels de SaaS persoonsgegevens en/of overige gegevens/data worden getransporteerd dan wel commerciële en/of overige activiteiten worden ontplooid middels de SaaS, vrijwaart Opdrachtgever Smartner van alle aansprakelijkheid, kosten of schade als gevolg van claims van derden in geval deze persoonsgegevens en/of overige gegevens/data worden geëxporteerd dan wel commerciële en/of overige activiteiten worden ontplooid in strijd met de relevante (privacy)wetgeving en/of andere regelgeving ter zake.

4.7.3 Opdrachtgever zal Smartner onverwijld schriftelijk informeren omtrent wijzigingen die relevant zijn voor de goede uitvoering van de SaaS.

4.7.4 Opdrachtgever zal zich houden aan aanwijzingen van Smartner omtrent Fair Use. Indien Opdrachtgever de door Smartner gegeven aanwijzingen niet navolgt is Smartner bevoegd om met technische middelen de door Opdrachtgever veroorzaakte belasting te verminderen of bij aanhoudende overmatige belasting de terbeschikkingstelling van de SaaS aan Opdrachtgever stop te zetten. Smartner zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook die door Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van de door Smartner en/of derden getroffen maatregelen.

4.8 Persoonsgegevens

4.8.1 Opdrachtgever is ʻverantwoordelijkeʼ in de zin van de Wet Bescherming persoonsgegevens en daarmee verantwoordelijk voor de bescherming van (persoons)gegevens die worden verzonden dan wel bewerkt en/of verwerkt door de apparatuur en/of programmatuur van Smartner ten behoeve van Opdrachtgever.

4.8.2 Opdrachtgever vrijwaart Smartner van alle claims wegens inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.

4.8.3 Voorzover Opdrachtgever daartoe gerechtigd is, stemt Opdrachtgever uitdrukkelijk in met het opnemen van (persoons)gegevens van gebruikers in de persoonsregistratie van Smartner voor doeleinden van administratie en beheer. Deze persoonsregistratie bevat ondermeer Identificatiegegevens en Procesdata en is slechts toegankelijk voor Smartner. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt, behoudens in de gevallen wanneer Smartner hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

4.8.4 Met uitzondering van hetgeen in artikel gesteld, is Smartner als ʻbewerkerʼ in de zin van de Wet Bescherming persoonsgegevens verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens waarvan het gebruik door Smartner noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de overeenkomst en zij zal Opdrachtgever vrijwaren van aansprakelijkheid in het geval dat Opdrachtgever in rechte wordt aangesproken door een persoon op grond van een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer als gevolg van een handelen of nalaten van Smartner. Smartner zal zich als ʻbewerkerʼ houden aan alle relevante verplichtingen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

4.9 Gedragscode

4.9.1 Er dient op verantwoorde wijze gebruik te worden gemaakt van de SaaS en/of de overige aangeboden faciliteiten. Het is verboden de SaaS en/of de overige aangeboden faciliteiten op dergelijke wijze te gebruiken waardoor zich: a) beschadigingen kunnen voordoen in de systemen van Smartner en/of derden; b) verstoringen in het gebruik kunnen voordoen.

4.9.2 Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat dergelijke beschadigingen en/of verstoringen niet het gevolg zijn van misconfiguratie aan zijn zijde.

4.9.3 Het is verboden om de SaaS en/of overige aangeboden faciliteiten voor illegale praktijken te benutten en/of in strijd met de overeenkomst. Hieronder vallen onder andere de volgende handelingen en gedragingen: a) het inbreuk maken op de rechten van derden of het mogelijk maken inbreuk te plegen op de rechten van derden, zoals doch niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten; b) het niet voldoen aan de geldende wetgeving en/of overige regelgeving ter zake; c) spamming (het ongevraagd verspreiden (of thans voor derden mogelijk te maken) van reclameboodschappen en overige mededelingen); d) het bewaren/verspreiden van (kinder)pornografie; e) seksuele intimidatie, discriminatie en/of het op andere wijze lastig vallen van personen; f) verspreiding dan wel op enige andere wijze voor derden beschikbaar te stellen van obsceen-, beledigend- en kwellend materiaal en/of ander materiaal van dergelijke aard; g) dreigementen; h) opslag en verspreiding van virussen, worms en/of overige destructieve activiteiten; i) het zonder toestemming binnendringen (hacken) van accounts, systemen en/of netwerken van derden en/of Smartner en/of het verrichten en/of nalaten van enige andere handeling die hacken mogelijk maakt.

4.9.4 Smartner behoudt zich het recht voor, naar zijn eigen oordeel, indien daartoe genoodzaakt krachtens de wet of rechterlijke uitspraak en/of indien een derde Smartner erop wijst en/of het vermoeden daartoe bestaat dat middels de SaaS inbreuk wordt gemaakt op rechten van een derde, in strijd wordt gehandeld met hetgeen in de Algemene Voorwaarden Smartner en/of de overeenkomst bepaald en de daaruit voortvloeiende verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig worden nagekomen, het gebruik van de SaaS en/of de overige aangeboden faciliteiten buiten gebruik te stellen, de desbetreffende informatie te verwijderen en/of zijn verplichtingen op te schorten, dit totdat aan de verplichtingen voldaan zijn.

4.9.5 Smartner en/of derden partijen zullen nimmer aansprakelijk zijn voor door Opdrachtgever en/of derden geleden schade van welke aard dan ook als gevolg van de op basis van artikel 4.9.4 door en/of ten behoeve van Smartner genomen maatregelen. De verplichtingen tot betaling van de overeengekomen bedragen blijven gedurende de onder artikel 4.9.4 door en/of ten behoeve van Smartner genomen maatregelen onverkort van toepassing.

4.9.6 Indien de ernst van het handelen en/of niet handelen van Opdrachtgever dit rechtvaardigt en/of deze worden voortgezet ondanks de maatregelen van en/of ten behoeve van Smartner, zoals uiteengezet in artikel 4.9.4, heeft Smartner overeenkomstig artikel 1.5.4 het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Smartner tot enige schadevergoeding ter zake dan wel tot restitutie van reeds betaalde gelden is gehouden.

5 DERDEN PRODUCTEN

5.1 Derden Producten en Diensten

5.1.1 Smartner is gerechtigd Derden Producten en Diensten te verstrekken dan wel Derden Producten en Diensten te betrekken bij het vervullen van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst. Smartner is niet verantwoordelijk voor Derden Producten en Diensten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.1.2 Indien Smartner Derden Producten en Diensten levert aan Opdrachtgever, dan zijn naast deze Algemene Voorwaarden Smartner tevens de Algemene Voorwaarden Derden van toepassing op de overeenkomst.

5.1.3 Smartner levert rechten op Derden Producten en Diensten onder de voorwaarden als omschreven in de Algemene Voorwaarden Derden.

5.1.4 Er vindt door Smartner geen Onderhoud, Support dan wel andere diensten plaats met betrekking tot Derden Producten en Diensten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.2 Algemene Voorwaarden Derden

5.2.1 Algemene Voorwaarden Derden die in deze Algemene Voorwaarden Smartner van toepassing worden verklaard, zullen, indien beschikbaar bij Smartner, op verzoek worden toegezonden. De Algemene Voorwaarden Derden zullen in hetzelfde formaat en dezelfde taal ter beschikking worden gesteld zoals Smartner deze heeft ontvangen.

5.2.2 De Algemene Voorwaarden Smartner treden in rangorde boven de Algemene Voorwaarden Derden tenzij anders aangegeven. Bij strijd tussen de Algemene Voorwaarden Smartner en de Algemene Voorwaarden Derden, kan Smartner de desbetreffende strijdige bepalingen in de Algemene Voorwaarden Derden buiten toepassing verklaren dan wel van toepassing verklaren.

6 OPLEVERING

6.1 Haalbaarheidsonderzoek

6.1.1 Een Haalbaarheidsonderzoek is een onderzoek dat Smartner kan uitvoeren alvorens over te gaan tot oplevering. Het doel van het Haalbaarheidsonderzoek is om in een vroeg stadium Opdrachtgever voor te lichten omtrent de haalbaarheid van de opdracht.

6.1.2 Op basis van de bevindingen die voortvloeien uit het Haalbaarheidsonderzoek zal Smartner een positief opleveringsadvies dan wel negatief opleveringsadvies uitbrengen omtrent de haalbaarheid van de opdracht. Een positief opleveringsadvies houdt doorgaans in dat Smartner tot oplevering zal overgaan. Een negatief opleveringsadvies houdt in dat Smartner met redenen omkleed de oplevering zal afwijzen en zo mogelijk een alternatief zal voorstellen.

6.1.3 De kosten van het Haalbaarheidsonderzoek zullen altijd voor rekening van Opdrachtgever zijn ongeacht de uitslag van het Haalbaarheidsonderzoek.

6.2 (Leverings)termijn

6.2.1 Alle door Smartner eventueel genoemde en voor Smartner geldende (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die aan Smartner bekend zijn gemaakt en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.

6.2.2 (Leverings)termijnen worden derhalve niet beschouwd als fatale termijnen waarbinnen opgeleverd dient te worden, maar als termijnen waarbinnen Smartner naar zijn beste inspanningen zal streven hetgeen overeengekomen is af te leveren. Indien de mogelijkheid bestaat dat enige termijn overschreden gaat worden, zullen Smartner en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden over een nieuwe termijn.

6.2.3 De overschrijding van een eventueel geldende (leverings)termijn door Smartner behelst nimmer een toerekenbare tekortkoming van Smartner. Smartner aanvaardt onder geen enkele omstandigheid aansprakelijkheid indien een (leverings)termijn overschreden mocht worden.

6.3 Voorbehoud

6.3.1 Smartner verbindt zich pas tot uitvoering van de tussen Smartner en Opdrachtgever gesloten overeenkomst, nadat een getekend exemplaar van de door Smartner opgestelde overeenkomst is ontvangen door Smartner en/of indien alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald. Indien Smartner met de uitvoering van de overeenkomst aanvangt voor ontvangst van een getekend exemplaar van de overeenkomst en/of alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald, behoudt Smartner zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat een getekend exemplaar van de overeenkomst is ontvangen en/of alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald.

6.3.2 Rechten, zoals doch niet beperkt tot de (eigendoms)overdracht van Producten en Diensten, worden aan Opdrachtgever verleend onder de opschortende voorwaarde dat Opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. Indien verzuim van betaling plaatsvindt, dient Opdrachtgever op eigen kosten de Producten en Diensten binnen een week, na opdracht daartoe van Smartner, terug te leveren aan Smartner. Alle andere rechtsmiddelen blijven van toepassing.

6.3.3 Indien Opdrachtgever, uit door Smartner opgeleverde Producten en Diensten, een nieuw product vormt doet Opdrachtgever het vormen van het nieuwe product voor Smartner en houdt Opdrachtgever het nieuwe product voor Smartner totdat Opdrachtgever alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen tijdig en volledig heeft betaald. Smartner behoudt tot het moment van tijdige en volledige betaling door Opdrachtgever alle rechten als eigenaar van het nieuwe product.

6.4 Risico

6.4.1 Het Product is voor risico van Opdrachtgever van de oplevering af, zelfs als de eigendom of het gebruiksrecht nog niet overgedragen is. Derhalve blijft Opdrachtgever de (koop)prijs verschuldigd, ongeacht tenietgaan of achteruitgang van het Product door een oorzaak die niet aan Smartner kan worden toegerekend.

6.4.2 Hetzelfde geldt vanaf het moment, waarop Opdrachtgever in verzuim is met het verrichten van een handeling waarmee Opdrachtgever aan de oplevering moet meewerken.

6.5 Oplevering, Installatie en Acceptatieprocedure

6.5.1 Smartner zal de Producten en Diensten aan Opdrachtgever conform de door Smartner schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en indien schriftelijk overeengekomen installeren.

6.5.2 Oplevering van Producten en Diensten geschiedt door de terbeschikkingstelling van de Producten en Diensten aan Opdrachtgever.

6.5.3 Levering, door of middels Smartner, van diensten geschiedt op de plaats(en) en op de tijdstippen waarop de diensten worden verricht.

6.5.4 Uitsluitend in het geval waarin installatie door Smartner plaatsvindt zal er onmiddellijk na voltooiing van de installatie een acceptatieperiode van toepassing zijn. De acceptatieperiode voor Opdrachtgever bedraagt 14 (veertien) dagen na voltooiing van de installatie. Gedurende de acceptatieperiode is het Opdrachtgever niet toegestaan de Producten en Diensten voor productieve en/of operationele doeleinden te gebruiken.

6.5.5 De Producten en Diensten zullen tussen partijen gelden als geaccepteerd: a) bij de oplevering indien er geen acceptatieperiode van toepassing is, dan wel

  1. b) indien er een acceptatieperiode van toepassing is: op de eerste dag na de acceptatieperiode, dan wel c) indien Smartner voor het einde van de acceptatieperiode een Testrapport (artikel 6.6) ontvangt: Op het moment dat de in dat Testrapport genoemde Fouten (artikel 6.7) zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van kleine Fouten die volgens artikel 6.7.4 acceptatie niet in de weg staan.

6.5.6 Indien de Producten en Diensten in fasen en/of onderdelen worden afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet.

6.5.7 In afwijking van het voorgaande zullen de Producten en Diensten, indien Opdrachtgever daarvan voor het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.

6.6 Testrapport

6.6.1 Indien gedurende de acceptatieperiode blijkt dat de Producten en Diensten Fouten, zoals omschreven in artikel 6.7, bevatten die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal Opdrachtgever Smartner uiterlijk op de laatste dag van de acceptatieperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd Testrapport over de Fouten informeren, in welk geval de nog resterende acceptatieperiode onderbroken wordt totdat het Product zodanig is aangepast dat de Fouten zijn verholpen.

6.7 Fouten

6.7.1 Onder Fout(en) wordt verstaan het niet voldoen aan de door Smartner schriftelijk vastgestelde functionele specificaties en, ingeval van het ontwikkelen van maatwerk Smartner Producten en Diensten, aan de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een Fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. Opdrachtgever is gehouden van mogelijke Fouten onverwijld melding aan Smartner te maken.

6.7.2 Ieder recht op herstel van Fouten vervalt indien de verstrekte Producten en Diensten door Opdrachtgever in welke vorm of op welke wijze dan ook zijn gewijzigd.

6.7.3 Herstel van Fouten zal plaatsvinden op een door Smartner aangewezen locatie. Smartner is gerechtigd om tijdelijke oplossingen, noodoplossingen, omwegen en/of overige probleem beperkende maatregelen te implementeren.

6.7.4 Acceptatie van de Producten en Diensten mag niet worden onthouden op andere gronden dan die, welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine Fouten die operationele of productieve ingebruikname van de Producten en Diensten redelijkerwijs niet in de weg staan.

6.8 Wijziging Prestatie

6.8.1 Smartner mag, in plaats van de door Opdrachtgever bestelde Producten en Diensten andere Producten en Diensten opleveren, mits de werking en capaciteit niet wezenlijk afwijken van het oorspronkelijk bestelde.

6.8.2 Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Smartner steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door één of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

6.9 Garantie

6.9.1 Gedurende een periode van 1 (één) maand (Garantieperiode), ingaande op het moment van acceptatie (indien dit moment onduidelijk is, geldt de datum waarop de overeenkomst is aangegaan), zal Smartner er naar streven Fouten naar beste weten en kunnen te herstellen, mits Opdrachtgever Smartner door middel van een schriftelijk en gedetailleerd rapport over de Fouten informeert binnen de Garantieperiode. Naar eigen inzicht is Smartner gerechtigd op zijn kosten de Producten en Diensten te repareren, wijzigen of te vervangen.

6.9.2 Smartner is gerechtigd de gebruikelijke prijzen en kosten in rekening te brengen voor reparatie, wijzigingen of vervanging van de Producten en Diensten indien Fouten kunnen worden aangemerkt als fouten in algemene zin van Opdrachtgever, het gevolg zijn van onzorgvuldig of ondeskundig gebruik dan wel andere oorzaken die niet aan Smartner te wijten zijn of indien Opdrachtgever de Fout redelijkerwijs had kunnen ontdekken gedurende de acceptatieperiode.

6.9.3 Onder Garantie valt niet het reconstrueren en/of herstellen van beschadigde of zoekgeraakte bestanden en/of gegevens. Smartner garandeert niet dat de Producten en Diensten zullen functioneren zonder onderbrekingen of Fouten, geschikt zijn voor elk door Opdrachtgever voorgenomen gebruik en/of zullen leiden tot het door Opdrachtgever gewenste resultaat gedurende de Garantieperiode en daarna. Elk recht op Garantie vervalt indien Opdrachtgever de Producten en Diensten wijzigt dan wel doet wijzigen zonder schriftelijke toestemming van Smartner, zoals vereist in artikel 2.1.3.

6.9.4 Na afloop van de Garantieperiode zal Smartner niet gehouden zijn Fouten te herstellen, Producten en Diensten te wijzigen en/of te vervangen, tenzij anders overeengekomen.

6.9.5 De op Derden Producten en Diensten gegeven Garantie is in ieder geval beperkt tot de door de leveranciers van Derden Producten en Diensten gehanteerde Algemene Voorwaarden Derden, zoals vermeld in artikel 4.

7 PRIJZEN / BETALINGEN

7.1 Prijzen en Betalingen

7.1.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. De verschuldigde bedragen zullen inclusief BTW en inclusief eventuele heffingen van overheidswege in rekening worden gebracht.

7.1.2 Betaling door Opdrachtgever van de afgenomen Abonnementen, geschiedt door middel van een automatische incasso. Opdrachtgever verplicht zich terstond na het eerste verzoek van Smartner alle noodzakelijke gegevens aan Smartner ter beschikking te stellen, zodat de automatische incasso succesvol kan geschieden.

7.1.3 Indien – in afwijking van artikel 7.1.2 – Opdrachtgever niet wenst mee te werken aan de betaling middels de automatische incasso, zal Smartner de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen maandelijks en/of binnen andere termijn genoemd in de overeenkomst deugdelijk gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening brengen. In dit geval brengt Smartner aan Opdrachtgever telkenmale een toeslag van 1% van het totale factuurbedrag in rekening op de betreffende factuur Opdrachtgever zal verschuldigde bedragen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum betalen zonder tot enige aftrek of verrekening gerechtigd te zijn.

7.1.4 Wanneer Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige betalingsverplichting is Opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe enige nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is aan Smartner verschuldigd de kosten, waaronder alle redelijke kosten voor juridische bijstand, zowel in als buiten rechte met betrekking tot de invordering van al datgene wat Opdrachtgever aan Smartner verschuldigd is. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 500,- (vijfhonderd euro). In ieder geval zal over het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop Opdrachtgever in gebreke is maandelijks een rente, met een percentage dat gelijk is aan de wettelijke rente verhoogd met 3%, in rekening worden gebracht.

7.1.5 Smartner heeft het recht zijn werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever om aan zijn verplichtingen te voldoen.

7.1.6 Indien Smartner niet in staat is tot opleveren als gevolg van een verzuim aan de zijde van Opdrachtgever, is Smartner gerechtigd maandelijks een 1,5% rentevergoeding in rekening te brengen over het verschuldigde bedrag.

7.1.7 Het verschuldigde bedrag in artikel 7.1.1 kan worden verhoogd met eventuele orderkosten, verzendkosten en kosten van derden. Verhoging kan eveneens plaatsvinden indien werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever buiten het kantoor van Smartner geschieden. Voor werkzaamheden buiten het kantoor van Smartner worden uurlonen, reis- en wachttijd vergoedingen, reiskosten en/of kilometervergoedingen, hotelkosten en eventuele andere aan dergelijke werkzaamheden verbonden kosten in rekening gebracht. De reis- en wachttijd vergoeding bedraagt 50% van het dan geldende uurloon met een minimum van € 50,- per uur. De wijze van vervoer wordt door Smartner bepaald. Het voorgaande is eveneens van toepassing op werkzaamheden die buiten Nederland zullen plaatsvinden.

7.1.8 Bovenstaande bepalingen laten overige Smartner toekomende rechten op grond van tekortkoming in de nakoming door Opdrachtgever onverlet.

7.2 Prijswijzigingen

7.2.1 De tussen Smartner en Opdrachtgever overeengekomen prijzen zijn onder meer gebaseerd op de kosten van stroom, salarissen, sociale lasten, materialen, en reis- en verblijfkosten etc., alsmede de wisselkoers tussen de gehanteerde valuta, zoals deze geldt op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Smartner is gerechtigd in geval van wijziging van een of meer kostenposten (o.a. Derden Producten en Diensten) en/of wijziging van de wisselkoers, wijziging van de Consumentenprijsindices (CPI), dan wel de CBS index zakelijke dienstverlening (CBS Prijsindex 6202 Computeradvisering), de prijzen aan deze wijziging(en) aan te passen. Smartner zal minimaal jaarlijks, op 1 januari, zijn prijzen verhogen, gebaseerd op de door CBS, op 1 januari (eventueel gebaseerd op derde kwartaalcijfers) gepubliceerde cijfers ʻCBS Prijsindex 6202 Computeradviseringʼ. Wijzigingen worden afgerond naar boven op een veelvoud van € 2,50.

7.2.2 Smartner zal Opdrachtgever de mogelijkheid bieden om kennis te nemen van eventuele prijswijzigingen. Indien Opdrachtgever niet instemt met een prijswijziging is Opdrachtgever slechts gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum dat de prijswijziging van kracht zal zijn, indien en zolang de totale prijsverhoging gedurende 1 (één) jaar het door het CBS gepubliceerde inflatiecijfer van het actuele jaar (dan wel het voorafgaande jaar voor prijsverhogingen aangekondigd voor het volgende jaar) met meer dan 5 punten (uitgedrukt in %) overschrijdt.

7.3 Fixed Price

7.3.1 Bij een Fixed Price afspraak worden de werkzaamheden tegen een van tevoren overeengekomen bedrag verricht.

7.3.2 Tenzij Smartner een beroep kan doen op artikel 1.6.4 worden meer-uren niet in rekening gebracht.

7.4 Nacalculatie

7.4.1 Indien afrekening op basis van Nacalculatie zal plaatsvinden betekent dit dat, alvorens Smartner aanvangt met de overeengekomen werkzaamheden, een globale inschatting kan worden gemaakt van de te verwachten kosten. Na afloop van de te verrichten werkzaamheden zullen alle daadwerkelijk gemaakte kosten, die verband houden met de werkzaamheden, in rekening worden gebracht. Opdrachtgever is zich er derhalve van bewust dat de mogelijkheid bestaat dat de eerder vastgestelde inschatting lager kan zijn dan de daadwerkelijk gemaakte kosten. Indien vooraf geen wijze van afrekening is afgesproken zullen werkzaamheden worden verricht op basis van Nacalculatie.

7.5 Voorschot

7.5.1 Smartner is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Indien volledige betaling van het voorschot uitblijft is Smartner gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Smartner uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

7.6 Betalingstermijn

7.6.1 Tenzij anders overeengekomen zijn de volgende betalingstermijnen van toepassing op Opdrachtgever: a) Eerste termijn, 50% van het verschuldigde bedrag dient als Voorschot te worden voldaan; b) Tweede termijn, 50% van het verschuldigde bedrag dient bij oplevering te worden voldaan.

8 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

8.1 Rechten van Smartner en Opdrachtgever

8.1.1 Smartner heeft het exclusieve recht de Smartner Producten en Diensten verder te ontwikkelen en het gebruik daarvan middels licenties aan derden ter beschikking te stellen.

8.1.2 Tenzij er sprake is van Derden Producten en Diensten, blijven voor elke opdracht door Smartner uitgevoerd waar en wanneer dan ook, ongeacht of er sprake is van de oplevering van een bestaand Product dan wel een nog te ontwikkelen Product, alle daaruit voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten bij Smartner berusten.

8.1.3 Opdrachtgever erkent dat alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, andere rechten en de registratie en/of aanvraag van voornoemde rechten en/of gelijksoortige rechten voor de gehele termijn en eventuele verlengingen dan wel vernieuwingen daartoe nu of in de toekomst voor altijd wereldwijd aan Smartner zullen toekomen dan wel zullen worden overgedragen.

8.1.4 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, andere rechten, merken en handelsnamen uit de Producten en Diensten te verwijderen of te wijzigen, dan wel door een derde dergelijke handelingen te laten verrichten.

8.1.5 De intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten van een Product, dan wel een gedeelte daarvan, kunnen slechts middels schriftelijke akte overgedragen worden aan Opdrachtgever indien Smartner deze rechten heeft.

8.1.6 Indien Smartner, Opdrachtgever dan wel derden functionele verbeteringen dan wel andere wijzigingen in de Producten en Diensten aanbrengen, blijven de op de verbeterde dan wel gewijzigde Producten en Diensten rustende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten in casu ongewijzigd bij Smartner berusten dan wel de derde rechthebbende. Indien voornoemde rechten niet bij Smartner dan wel een derde rechthebbende berusten, zal Opdrachtgever kosteloos zorg dragen voor de overdracht van voornoemde rechten aan Smartner dan wel de derde rechthebbende.

8.2 Vrijwaring

8.2.1 Smartner zal Opdrachtgever vrijwaren van elke actie voor zover deze gegrond is op de stelling dat de Smartner Producten en Diensten inbreuk maken op een in Nederland geldend auteursrecht. Smartner zal de bij eindvonnis onherroepelijk vastgestelde kosten en toegewezen schadevergoedingsbedragen betalen, mits

Opdrachtgever: a) Smartner onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 10 (tien) dagen nadat de gestelde inbreuk op het auteursrecht aan Opdrachtgever ter kennis is gebracht dan wel dat Opdrachtgever daarvan in redelijkheid kennis heeft kunnen nemen, schriftelijk informeert over de vordering; en b) de algehele behandeling van de zaak, inclusief onderhandelingen over een schikking aan Smartner overlaat. Indien een dergelijke actie wordt aangespannen of de mogelijkheid daartoe bestaat, behoudt Smartner zich het recht voor om het licentie-, dan wel sub-licentierecht op het Smartner Product te verwerven of het Smartner Product zodanig te wijzigen dat het niet langer inbreuk maakt op een in Nederland geldend auteursrecht. Indien naar het oordeel van Smartner de voorgaande mogelijkheden redelijkerwijze niet in aanmerking komen kan Smartner het opgeleverde Smartner Product terugnemen tegen vergoeding van uitsluitend de voor dit Smartner Product reeds betaalde vergoeding verminderd met een redelijke vergoeding voor het van het Smartner Product gemaakte gebruik.

8.2.2 Smartner zal Opdrachtgever niet vrijwaren van een actie voor zover:

  1. a) deze gegrond is op de stelling dat de Derden Producten en Diensten opgeleverd aan Opdrachtgever een inbreuk maken op een in Nederland of elders geldend intellectueel eigendomsrecht, industrieel eigendomsrecht dan wel ander recht; b) hetgeen (op)geleverd door Opdrachtgever onderdeel is van of in samenhang (op)geleverd is met een Product en deze combinatie een inbreuk maakt op een in Nederland of elders geldend intellectueel eigendomsrecht, industrieel eigendomsrecht dan wel ander recht; c) Opdrachtgever een wijziging heeft aangebracht in of aan het Product.

8.2.3 Indien tussen Smartner en Opdrachtgever overeengekomen is dat de intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten dan wel andere rechten van een Product dan wel een gedeelte daarvan aan Opdrachtgever zullen worden overgedragen, zal Opdrachtgever Smartner vrijwaren van elke actie voor zover deze gegrond is op de stelling dat het Product dan wel een gedeelte daarvan inbreuk maakt op een intellectueel eigendomsrecht, industrieel eigendomsrecht dan wel ander recht behorend aan een derde.

 

Still floating around?

We vertellen je graag meer over Smartner

We helpen je graag bij jouw uitdaging. Dus wil je samen op zoek naar slimme digitale oplossingen? Kom dan eens langs voor een kop koffie en een goed gesprek. Drink je liever thuis je eigen koffie? Videobellen kan natuurlijk ook. Bel of mail ons gerust voor een afspraak.

Stuur ons een berichtje

Klik hieronder of mail ons op hallo@smartner.agency

Say hello

Geef ons een belletje

Maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur.

085 130 58 15

Kom een bakkie doen

Je vindt ons op het Rithmeesterpark 50B2 in Breda.

Google Maps

Volg ons op social media

We zijn te vinden op Linkedin en Instagram.